Přednášející


Rut Bízková

Rut Bízková se zabývá managementem výzkumu a inovací, energetikou a ochranou životního prostředí. V současnosti je ředitelkou Středočeského inovačního centra, v letech 2012-2016 byla předsedkyní Technologické agentury ČR, v letech 2006-2011 náměstkyní ministra životního prostředí, krátce ministryní ve vládě Jana Fischera. Prosazuje digitalizaci všech veřejných služeb a výzkum ve veřejném zájmu, tedy nejen primárně technologický.

Marek Bláha

Marek Bláha

Marek Bláha je spolumajitel společností IVT a GT ENERGY. Specializuje se tepelná čerpadla pro vytápění, chlazení, přípravu teplé vody a rekuperaci tepla.

Dalibor Borák

Dalibor Borák

Ing. arch. Dalibor Borák – BORÁK ARCHITEKTI

Michal Čejka

Michal Čejka

Michal Čejka je konzultantem ve společnosti PORSENNA o.p.s. se zaměřením na energetickou optimalizaci budov a zařízení, stavební fyziku a návrh pasivních domů. Současně působí jako specialista na energetiku budov v alianci Šance pro budovy, ve které se podílí na úpravě legislativního prostředí, přípravě podmínek aktuálních dotačních titulů a projektu Adaptace budov na změnu klimatu.

Lukáš Ferkl

Lukáš Ferkl

Lukáš Ferkl v roce 2004 absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, obor technická kybernetika, a v roce 2007 získal tamtéž doktorát v oboru řídicí technika a robotika. Od roku 2008 byl zaměstnán na katedře řídicí techniky FEL ČVUT jako vědecko-výzkumný pracovník, od roku 2012 působí na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT, od ledna 2013 je jeho ředitelem. Zabývá se výzkumem v oblasti pokročilé regulace, modelování a automatizace. Kromě výzkumné a manažerské činnosti také vede postgraduální studenty a je aktivní v národních i mezinárodních projektech.

Petr Filip

Petr Filip

Petr Filip absolvoval Stavební fakultu ČVUT, obor pozemní stavby a konstrukce. Od roku 2009 je spolumajitelem firmy Chytrý dům s.r.o., která se zabývá navrhováním a realizací energeticky úsporných dřevostaveb. Od roku 2011 je držitelem osvědčení Certifikovaný projektant pasivních domů vydaného Passivhaus Institutem v Darmstadtu.

Dieter Herz

Dieter Herz

Dieter Herz je v současnosti ředitelem společnosti Herz & Lang GmbH. Je projektantem udržitelných budov, prezidentem „Netzwerk Passivhaus“ v Rakousku, certifikovaným projektantem PHI, konzultantem, certifikáterom. Jeho první pasivní dům navrhl v roce 1998. Od založení společnosti Herz & Lang v roku 2002 se firma rozrostla na 18 spolupracovníků. Hlavním zaměřením společnosti je koncepční návrh a poradenství s cílem dosáhnout pasivní, resp. téměř nulový standard budovy. Společnost má na kontu množství mezinárodních projektů pasivních budov. Projekty, které spoločnost Herz & Lang konzultovala, dosahují hodnoty investic 1 miliardy EUR.

Jana Hořická

Jana Hořická

Architektka, od roku 2012 působí na katedře architektury FSv ČVUT, kde v roce 2016 obhájila disertační práci v oboru udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví. Od téhož roku spolupracuje na projektu Český ostrovní dům.

Bjorn Kierulf

Bjørn Kierulf

Bjørn Kierulf je původně průmyslový designér, nyní odborník na pasivní domy. Na Slovensko přišel jako Nor už před rokem 1989. Nyný chce na Slovensku prosazovat další revoluci – pasivní standard a zdravé stavební materiály.

Pavel Kopecký

Pavel Kopecký

Pavel Kopecký je odborný asistent, vědecký pracovník na Katedře konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze.

Jiří Kůs

Jiří Kůs

Jiří Kůs je český podnikatel, propagátor nanotechnologií a konceptu třetí průmyslové revoluce amerického ekonoma Jeremy Rifkina. Je technik s humanitním přesahem. Vystudoval průmyslovou energetiku a později i sociologii a psychologii. Dvacet let se věnoval oboru průmyslové automatizace, zahraničnímu obchodu a marketingu. Je spoluzakladatelem firmy nanoSPACE, která využívá nanovlákno v antialergických lůžkovinách. Je duchovním otcem projektu Česko je nano a předsedou Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, jejíž založení inicializoval. Jeho snem je Česká republika vnímaná světem jako technologická perla EU. Ve svých vizích vidí svět založený na sdílení a decentralizaci, kde energie přestala být zajímavou komoditou, po ulicích jezdí autonomní elektromobily a zdraví člověka hlídají nanosenzory.

Laszlo Lepp

Laszlo Lepp

Wissenschaftlicher Mitarbeiter & Projektbetreuung, Passivhaus Institut – Dr. Wolfgang Feist, Standort Innsbruck

Antonín Lupíšek

Antonín Lupíšek

Antonín Lupíšek je vedoucím výzkumného programu Architektura a interakce budov se životním prostředím UCEEB. V rámci této pozice koordinuje spolupráci s průmyslovými a výzkumnými partnery z ČR i zahraničí, připravuje a řídí výzkumné projekty. Odborně se zabývá environmentálními indikátory budov a posuzováním životního cyklu budov a stavebních výrobků. Na Fakultě stavební ČVUT vyučuje předmět Integrované navrhování budov. Momentálně pracuje na projektu Envilop, ve kterém byl vyvinut environmentálně šetrný plášť na bázi přírodních materiálů pro novostavby i rekonstrukce. Zkušenosti z Envilopu využívá v projektu H2020 MORE-CONNECT, kde vyvíjí prefabrikovaný systém pro masivní zateplování bytových domů. V rámci Annexu 57 Mezinárodní energetické agentury se zabývá uhlíkovou stopou budov. Při své práci vychází ze zkušeností získaných v mezinárodních projektech a organizacích.


Kateřina Mertenová

Architektka a projektantka, zabývá se projektováním, poradenskou, lektorskou a přednáškovou činností v oboru energeticky pasivních staveb. Pracovala v ateliéru PAUAT Architekten ve Welsu v Rakousku, vyučuje na Fakultě stavební ČVUT v Praze, spolupracuje s Centrem pasivního domu na vzdělávacích kurzech, organizuje a vede odborné exkurze. Věnuje se také teorii a dějinám architektury a zahrad.

Jiří Novák

Jiří Novák

Odborný asistent na Katedře konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze.

Rainer Pfluger

Rainer Pfluger

Docent, přednáší na Univerzitě Innsbruck. Specializuje se na oblast řízeného větrání s rekuperací tepla.

Josef Smola

Josef Smola

Nezávislý architekt, vlastní atelier s širokým záběrem profesních zájmů. Dlouhodobě se věnuje problematice bydlení, včetně tvorby interiérů a designu. V oblasti bytové výstavby má registrováno několik patentů. Zabývá se rovněž stavebním právem a poradenstvím. Při realizacích, v tisku, v televizi a přednáškovou činností popularizuje aspekty energeticky úsporného bydlení, moderních dřevostaveb, pasivních domů. Je předseda Rady Centra pasivního domu. Autor několika knih z oboru. Profesionální lektor v oboru udržitelných staveb a pasivních domů. Od roku 2012 učí  navrhování staveb na katedře architektury FSv ČVUT. Je garantem a vyučujícím nového oboru pasivní domy na VOŠ Volyně a VOŠ Dušní v Praze.

Vladislav Smrž

Vladislav Smrž

Náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů.

Pavel Ševela

Pavel Ševela

Stavební inženýr zaměřený na obnovitelných zdrojů energie, udržitelnou výstavbu a rekunstrukce budov. Od roku 2013 pracuje ve výzkumné skupině pro „Energeticky efektivní budovy“ na rakouské Universität Innsbruck. Vývoj v oblasti zpětného zístávání tepla ze sprchové vody ma být tématem jeho doktorantská práce.

Jiří Tencar

Jiří Tencar

Jiří Tencar je vědecko-technickým pracovníkem UCEEB ČVUT, pedagogicky působí na FSv ČVUT, garantem pro energetiku v kanceláři Smart Písek a ředitelem společnosti ECOTEN zabývající se optimalizací budov pomocí LCA/LCC a metodikou SBToolCZ, stavební fyzikou, energetickými audity a energetickými posudky, návrhy budov vč. pasivních domů, projekcí TZB a pozemního stavitelství, koncepcemi Smart City a výzkumem tepelného komfortu v urbánním prostředí a vývojem metodiky SBToolCZ.

Jan Tywoniak

Jan Tywoniak

Jan Tywoniak je zástupce vedoucího Katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze, člen vědecké rady fakulty, předseda oborové rady Pozemní stavby doktorského studia a výzkumný pracovník UCEEB.

Pořadatel
Hlavní partneři
Partneři
Záštita
Podpora